Privacyverklaring

Via de website www.pootcaravans.nl van Poot Caravans B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens en doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij – afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld – de volgende gegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • kenteken

Bovenstaande gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen, bijvoorbeeld:

  • om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
  • om u door middel van periodieke nieuwsbrieven te informeren over acties en aanbiedingen;
  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen; 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. U kunt het gebruik van cookies weigeren via uw browserinstellingen. In dat geval kan het wel zo zijn dat niet alle functionaliteiten van deze website beschikbaar blijven.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.

Nieuwsbrief

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen waarmee u kunt aangeven geen interesse meer te hebben in onze nieuwsbrief. Tevens heeft u de mogelijkheid om u in uw account af te melden voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Wanneer wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Inzage, en wijzigen en wissen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u deze gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en laten verwijderen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

info@pootcaravans.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@pootcaravans.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0031682876025.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze webpagina om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1-4-2018 en nadien niet gewijzigd.